FOTOCURSUS SNAPSHOT

ONDERDEEL VAN MICHAEL BASTEN FOTOGRAFIE

Gevestigd aan de Groenestraat 294 te Nijmegen en Edisonstraat 84 te Doetinchem
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09188380
Rabobank: NL05 KNAB 0258 2403 93
BTW nr. NL001877172B15

Corona-maatregelen (pandemie maatregelen)
M.b.t. tot de huidige en toekomstige Corona (pandemie) crisis zijn er een aantal kleine aanpassingen gedaan op de algemene voorwaarden. Indien de workshop m.b.t. de Corona (pandemie) crisis wordt verzet dan wordt er samen met de klant(en) naar een passende vervolgdatum gekeken. In eerste instantie wordt de cursus/workshop verschoven. Bij annuleren van de klant zal er een tegoed code worden uitgereikt om in een later stadium alsnog deel te kunnen nemen aan de cursus/workshop. Deze tegoed code zal 2 jaar geldig blijven na uitgifte. Er zal geen terugbetaling van cursus gelden zijn bij annuleren van de klant.

Is een cursist en/of klant ziek en/of heeft hij/zij coronaklachten dan verzoek ik diegene thuis te blijven. Je plek voor de workshop/shoot kan wordt verschoven naar een andere datum.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Michael Basten Fotografie: De eenmanszaak Michael Basten Fotografie (Fotocursus Snapshot is onderdeel van Michael Basten Fotografie) , gevestigd aan de Groenestraat 294 te Nijmegen en Edisonstraat 84 te Doetinchem , email: info@fotocursus-snapshot.nl.
2. Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon die aan Fotocursus Snapshot de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van Fotocursus Snapshot afneemt.
3. Consument: De persoon, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan Fotocursus Snapshot de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van Fotocursus Snapshot afneemt.
4. Cursist: De natuurlijke persoon welke deelneemt aan een cursus of workshop.
5. Aanbod: Elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals Fotocursus Snapshot die in haar catalogus, folders, website of anderszins aan de opdrachtgever doet.
6. Prijs: De prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.
7. Cursusgeld(en): De kosten, door opdrachtgever aan Fotocursus Snapshot te voldoen, welke gepaard gaan met het inschrijven en/of volgen van een bepaalde cursus/workshop.
8. Zichttermijn: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroeping recht.
9. Geschillencommissie: De Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van Fotocursus Snapshot.
2. Onderhavige voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Fotocursus Snapshot gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst.
3. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Op verzoek zal de opdrachtgever een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.
5. Wanneer door Fotocursus Snapshot gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Fotocursus Snapshot onderhavige voorwaardensoepel toepast.
6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fotocursus Snapshot in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fotocursus Snapshot vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Fotocursus Snapshot  zijn vrijblijvend.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Fotocursus Snapshot . Fotocursus Snapshot  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Fotocursus Snapshot  dit gemotiveerd mede binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3. Overeenkomsten voor (een) cursist(en) aangegaan door tussenpersonen (daaronder mede begrepen reisbureaus, opdrachtgevers, werkgevers, e.d.), al dan niet in naam van hun opdrachtgever(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Fotocursus Snapshot  is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de opdrachtgever zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.
4. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
5. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft conform lid 4 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 4Prijzen en betalingen

1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of wettelijke regelingen of bepalingen. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden vermeld.
2. Indien er een prijswijziging plaatsvindt dan heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3. Buiten de looptijd van overeenkomsten om behoudt Fotocursus Snapshot  zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling door voorafgaande bijschrijving van het gehele bedrag op de rekening van Fotocursus Snapshot . Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
6. De in het buitenland gevestigde opdrachtgever dient bij bestelling een geldig BTW-nummer op te geven om in aanmerking te komen voor een factuur met 0% BTW.
7. In geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Fotocursus Snapshot  op de opdrachtgever en de verplichtingen van deopdrachtgever jegens Fotocursus Snapshot  onmiddellijk opeisbaar.
8. Alle betalingen strekken in de eerste plaats op de voldoening van de kosten, vervolgens op de voldoening van de opengevallen rente en tenslotte op de voldoening van de hoofdsom en de lopende rente. Fotocursus Snapshot  is gerechtigd, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Fotocursus Snapshot  is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 5 – Incassokosten en verzuim

1. Indien de opdrachtgever de overeengekomen prijs niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens is de opdrachtgever met ingang van deze datum tot aan de datum van algehele betaling over het uitstaande bedrag een contractuele rente van 1,5% per kalendermaand verschuldigd aan Fotocursus Snapshot . Een gedeelte van een maand wordt hierbij als volle maand gerekend.
2. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever. Ingeval de opdrachtgever in gebreke is aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die Fotocursus Snapshot  moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ’incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Onder de incassokosten vallen de gemaakte kosten voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met de opdrachtgever, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de opdrachtgever te verkrijgen. Deze kosten staan los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.

Artikel 6 – Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
2. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
3. Indien Fotocursus Snapshot  gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de opdrachtgever alle benodigde gegevens aan Fotocursus Snapshot  ter beschikking heeft gesteld.
4. Op voorraad zijnde producten worden door Fotocursus Snapshot  in beginsel binnen 7 dagen verstuurd. Fotocursus Snapshot  zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Fotocursus Snapshot  de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal Fotocursus Snapshot  per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
5. Indien Fotocursus Snapshot  een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van deleveringssituatie op de markt, behoudt Fotocursus Snapshot  zich het recht voor de levering op te schorten.

Artikel 7 – Zichttermijn en herroepingrecht

1. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de opdrachtgever de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Fotocursus Snapshot . De opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
2. Indien er sprake is van een koop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is derhalve pas definitief als veertien dagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.
3. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
4. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten – zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
5. De consument kan haar herroepingrecht uitsluitend inroepen door Fotocursus Snapshot  binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen haar voornemen.
6. Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingrecht zal Fotocursus Snapshot  het eventueel al door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.
7. De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument dient na het inroepen van haar herroepingrecht het geleverde binnen veertien dagen retour te zenden aan Fotocursus Snapshot . De kosten waarvan voor rekening van de consument komen.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Fotocursus Snapshot  geleverde zaken blijven eigendom van Fotocursus Snapshot , tot op het moment dat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Fotocursus Snapshot  uit hoofde van enige met Fotocursus Snapshot  gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
2. Een opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Fotocursus Snapshot  mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de opdrachtgever (mede) uit door Fotocursus Snapshot  geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de opdrachtgever die zaak slechts voor Fotocursus Snapshot  en houdt de koper de nieuw gevormde zaak voor Fotocursus Snapshot  totdat de opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Fotocursus Snapshot  heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
3. Rechten worden in voorkomend geval aan de koper steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledigbetaalt.
4. Fotocursus Snapshot  kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen‐)resultaten van de dienstverlening van Fotocursus Snapshot  onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Fotocursus Snapshot  verschuldigde bedragen betaald heeft.
5. Het is aan de opdrachtgever niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Fotocursus Snapshot . Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de opdrachtgever Fotocursus Snapshot  hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
6. De opdrachtgever dient als een zorgvuldig schuldenaar om te gaan met alle zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud van Fotocursus Snapshot  vallen.

Artikel 9 – Workshops en cursussen

1. Inschrijving voor een cursus of workshop geschiedt online via http://www.fotocursus-snapshot .nl via de webwinkel.
De persoon die de inschrijving verricht, dient de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt en is in het bezit van een spiegelreflexcamera, een systeemcamera of een geavanceerde compactcamera waarmee handmatig de belichting van ISo-waarden, sluitertijd en diafragma kan worden ingesteld.
2. In afwijking van hetgeen hieromtrent in artikel 3 van deze voorwaarden is bepaald gelden voor inschrijving door een opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (particulier/consument) de volgende bepalingen:
a. Bij inschrijving verlangt Fotocursus Snapshot  van de opdrachtgever vooraf een betaling ter hoogte van 100% van de cursusgelden. Deze aanbetaling dient onverwijld te worden voldaan. Na betaling van het cursusbedrag ontvangt de opdrachtgever via de webwinkel een online factuur met daarop de vermelding dat deze factuur reeds werd voldaan.
b. Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 1 dag voor aanvang van de eerste dag van de cursus/workshop.
3. Toegang tot een cursus/workshop wordt slechts verkregen na voorafgaande bijschrijving van de cursusgelden op de rekening van Fotocursus Snapshot . Indien betaling niet voorafgaand aan de cursus/workshop heeft plaatsgevonden, behoudt Fotocursus Snapshot  zich het recht voor een cursist waarvoor geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden dan wel de cursist die niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens Fotocursus Snapshot  heeft voldaan, de toegang tot de cursus/workshop te weigeren.
4. Annulering van een inschrijving voor een bepaalde cursus/workshop is slechts mogelijk indien de annulering schriftelijk geschiedt en is voorzien van een datum. De annuleringskosten bedragen als volgt:
a. Annuleren is niet kosteloos, hiervoor word €25,- administratiekosten gerekend.
b. De annuleringskosten bedragen 50% van de cursusgelden indien de annulering plaatsvindt binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste dag van de cursus/workshop;
c. De annuleringskosten bedragen 100% van de cursusgelden indien de annulering plaatsvindt binnen 7 dagen voor aanvang van de eerste dag van de cursus/workshop;

5. Een cursist kan zich door een andere persoon laten vervangen, dit dient vooraf gemeld te worden bij Fotocursus Snapshot .
6. Indien Fotocursus Snapshot , om wat voor reden ook, besluit dat een cursus/workshop geen doorgang kan vinden dan wel naar een latere datum dient te worden verplaatst, stelt Fotocursus Snapshot  de cursist tijdig van haar voornemen via e-mail op de hoogte. In geval van annulering heeft de opdrachtgever recht op restitutie van reeds betaalde cursusgelden. In geval van verplaatsing wordt de cursist automatisch aangemeld voor deze nieuwe datum en vindt annulering en restitutie van reeds betaalde cursusgelden slechts plaats na verzoek hiertoe van de opdrachtgever.
7. Geen restitutie van cursusgelden vindt plaats indien een cursist, na inschrijving, om wat voor reden dan ook, niet bij een cursus/workshop aanwezig kan zijn, noch heeft de cursist recht op toegang tot een andere cursus/workshop.
8. Zowel de opdrachtgever alsmede de cursist geven Fotocursus Snapshot  het onherroepelijke recht om foto’s die tijdens de cursus of workshop door de cursist worden gemaakt te gebruiken ten behoeve van een of meer andere cursussen en/of workshops, ter illustratie in door Fotocursus Snapshot  aangeboden lesstof en lesdocumentatie, of voor marketing doeleinden, daaronder mede begrepen het gebruik van de foto‘s op de website of in brochures van Fotocursus Snapshot . De cursist wordt geacht te hebben verkregen het eventuele portretrecht of, indien van toepassing, eventuele andere wettelijke toestemming en vrijwaart Fotocursus Snapshot  van alle aanspraken door derden ter zake.
9. Zowel de opdrachtgever alsmede de cursist geven aan de andere cursisten onherroepelijk toestemming om foto’s die tijdens de cursus/workshop door de cursist worden gemaakt te gebruiken op het forum op de website van Fotocursus Snapshot .
10. Fotocursus Snapshot  heeft het recht om tijdens de cursus/workshop of open dag stilstaande en/of bewegende beeldopnamen te (laten) maken (door derden). De in dit beeld aanwezige personen (cursisten) geven Fotocursus Snapshot  het onherroepelijke recht deze beeldopnamen te gebruiken ten behoeve van een of meer andere cursussen en/of workshops, ter illustratie in door Fotocursus Snapshot  aangeboden lesstof en lesdocumentatie, of voor marketing doeleinden, daaronder mede begrepen het gebruik van de beeldopnamen op de website of in (digitale) brochures van Fotocursus Snapshot .

Artikel 10 – Huur van apparatuur

1. Indien de cursist niet beschikt over de benodigde apparatuur teneinde aan een bepaalde cursus/workshop deel te nemen, kan door Fotocursus Snapshot  aan de cursist de mogelijkheid worden geboden de betreffende apparatuur te verhuren. Zulks wordt telkens per cursus/workshop op de website van Fotocursus Snapshot  vermeld. De mogelijkheid tot het huren van de benodigde apparatuur geldt slechts indien Fotocursus Snapshot  ten tijde van de betreffende cursus/workshop over voldoende, niet reeds verhuurde apparatuur beschikt.
2. Indien een opdrachtgever gebruik wenst te maken van het aanbod van Fotocursus Snapshot  en apparatuur wenst te huren, dient de opdrachtgever dit tijdig (bij inschrijving) aan Fotocursus Snapshot  kenbaar te maken. Fotocursus Snapshot  zal er zorg voor dragen dat de gewenste apparatuur tijdig op de cursuslocatie aanwezig is. Het is niet mogelijk om na aanvang van de cursus/workshop over te gaan tot de huur van (aanvullende) apparatuur.
3. Het huren van apparatuur geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. De cursist dient de gehuurde apparatuur na afloop van de cursus/workshop in dezelfde staat aan Fotocursus Snapshot  terug te geven als waarin de apparatuur verkeerde voor aanvang van het gebruik door de cursist.
4. Alle schade aan de apparatuur die optreedt tijdens de huurperiode dient onverwijld door de opdrachtgever aan Fotocursus Snapshot  te worden vergoed.
5. (Ver)Huur van apparatuur geschiedt enkel en alleen voor de volledige duur van de cursus/workshop.

Artikel 11 – Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Fotocursus Snapshot  in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Fotocursus Snapshot  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Fotocursus Snapshot  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen.

Artikel 12 – Garantie

1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de opdrachtgever toekent.
2. Indien de geleverde zaken niet voldoen aan de door Fotocursus Snapshot  gestelde garanties en er geen sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de opdrachtgever, zal Fotocursus Snapshot  de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, naar keuze van Fotocursus Snapshot  vervangen door nieuwe, gelijkwaardige producten of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Fotocursus Snapshot  te retourneren en de eigendom daarover aan Fotocursus Snapshot  over te dragen.
3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Fotocursus Snapshot , de opdrachtgever of derden wijzigingen aan de zaak hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
4. De door Fotocursus Snapshot  verleende garantie(periode) op producten en elektrische apparaten is te allen tijde beperkt tot de door de fabrikant afgegeven garantie(periode) over het desbetreffende product c.q. elektrische apparaat.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1. Fotocursus Snapshot  aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt/ontstaan door het gebruik van door Fotocursus Snapshot  verkochte producten, hetzij direct, hetzij indirect.
2. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen overeengekomen en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Fotocursus Snapshot  in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.
3. Fotocursus Snapshot  is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de opdrachtgever en Fotocursus Snapshot , dan wel tussen Fotocursus Snapshot  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Fotocursus Snapshot , tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Fotocursus Snapshot .
4. Fotocursus Snapshot  is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade die de cursist lijdt als gevolg van of gedurende de cursus/workshop.
5. Fotocursus Snapshot  is niet aansprakelijk voor schade door de cursist toegebracht aan derden gedurende de cursus/workshop. Cursist vrijwaart Fotocursus Snapshot  van alle aanspraken vanderden met betrekking tot aanspraken ter zake, daaronder mede begrepen aanspraken ter zake van schade toegebracht aan eigendommen van derden of aan het hotel/locatie.
6. De opdrachtgever is gehouden om Fotocursus Snapshot  zowel in als buiten rechte bij te staan indien Fotocursus Snapshot  wordt aangesproken op grond van lid 4 van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fotocursus Snapshot , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fotocursus Snapshot  en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 14 – Geschillenbeslechting

1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@fotocursus-snapshot.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
2. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
3. Bovenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
4. Geschillen tussen de consument en Fotocursus Snapshot  over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door dit bedrijf te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door het bedrijf worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.
5. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan het bedrijf heeft voorgelegd.
6. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan het bedrijf is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
7. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Fotocursus Snapshot  aan deze keuze gebonden. Wanneer Fotocursus Snapshot  dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door het bedrijf schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Fotocursus Snapshot  de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Fotocursus Snapshot  gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
8. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door Fotocursus Snapshot  gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd – die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Fotocursus Snapshot , tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Fotocursus Snapshot  met de opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.